Резерват Ропотамо – Приморско

Резерват Ропотамо – Приморско

Карта

 

Ропотамо е резерват, разположен на около 50 км. южно от град Бургас в район с изключително разнообразни биотопи. На територията на резервата се намират множество интересни и уникални природни обекти като лиманът на река Ропотамо, блатото Аркутино, и лонгозни гори, които на тази географска ширина се срещат много рядко, както и различни скални феномени, мочурища, блата, и други. Резерватът е част от по-голямата защитена зона Рамсарско място Ропотамо.

Областта около течението на река Ропотамо е обявена за резерват през 1940 г. През 1962 г. статутът на местността е сменен на народен парк. През следващите години екологичният баланс в рамките на парка е нарушен вследствие на неконтролирания туристически поток. Природата е застрашена поради засиленото строителство в съседните райони. По този начин Ропотамо е превърната в най-застрашената защитена територия в България.

Резерватът включва няколко разнообразни биотопа характерни за българското Черноморие:

Лиманна част и заливна тераса на река Ропотамо – развити са естествени лонгозни гори от полски ясен, полски бук, черна елша и значително количество лианни растения.

Пясъчни дюни и плажна ивица – среща се псамофигна тревна растителност и храстово-тревни съобщества.

Широколистни гори – предимно от Средиземноморски тип. Съставени са от благун, източен бук, източен горун, цер, обикновен габър, лавровишня, мушмула, калуна, вълчо лико. Съществува и находище на морски пелин.

Блато Аркутино – вирее хидрохитна и хигрофитна растителност. Срещат се водна лилия, водна леща, жълта водна роза, тръстика, папур, камъш.

Скални образувания – „Лъвска глава“, „Веселата скала“, стръмни скалисти и терасовидни брегове и тесни дълбоки заливи.

Остров „Свети Тома“ (Змийският остров) – неголям скален остров със средиземноморски тип растителни съобщества съставени от храстовиден жасмин и обикновена ефедра. През 1930-те години са внесени кактуси от род Opuntia. Днес те заемат около половината от площта на острова.

Лиманът на река Ропотамо е една от основните туристически забележителности в резервата. В района на лимана реката е спокойна и дълбока. Бреговете са покрити с гъсти лонгозни гори като между дърветата растат голям брой лиани. В по-плитките участъци, разположени близо до бреговете, както и в районите, където са се образували крайречни езера растат водни лилии и блатна тръстика.

От особено значение за резервата е находището на морски пелин, което е разположено в резерват Ропотамо. Това е така, защото това е едно от най-големите находища на растението в България. Основните количества от това медицинско растение са разположени по десния бряг на река Ропотамо близо до нейното устие. Над 100 вида растения, които се срещат на територията на резервата, присъстват в Червената книга на България.

В резервата се срещат 21 вида бозайници от които 10 вида прилепи. Характерни са благороден елен, дива свиня, сърна, чакал, лисица, златка, видра. Птичото разнообразие е представено от над 260 вида. Тук е едно от малките гнездови находища в България на морски орел и полубеловрата мухоловка. Това е място за зимуване на различни видове чапли, патици, малък корморан и други. Земноводните са 23 вида като балканска чесновница. Влечугите са 9 вида. Срещат се шипобедрена, шипоопашата костенурка и обикновена блатна костенурка. Тук е единственото местообитание в страната на черноврата стрелушка. Срещат се леопардов смок, смок мишкар и водни змии. Рибите са над 50 вида като кавказко попче, брияна, кефал, атерина, бодливка и други.

Информация


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
Бургас, Югоизточен, Югоизточен природни обекти

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved