Кътински пирамиди

Кътински пирамиди

Карта

 

Кътинските пирамиди са скален феномен. Намират се в южното подножие на Софийска част от Западна Стара планина, разположени на две места в землището на село Кътина, на 650 m надморска височина и отстоят на 1 km от центъра на с. Кътина, северно от София. Образувани са в резултат на ерозия в делувиалните отложения, свлечени от планината и са обявени за природна забележителност през 1962 г.

Кътинските пирамиди са ерозионни форми с естетическа стойност, оформени сред слабо споени неоген-кватернерни гравелити, пясъчници и алевролити.

Кътинските пирамиди са представени от островърхи конусообразни ерозионни образувания с неправилни очертания, разположени в долната част на Големия дол край с. Кътина. Скалният откос се извисява на 5-10 m над основата на дола, но индивидуалната височина на самите пирамиди не надвишава 2 m. Външната им повърхност е покрита от твърда глинесто-песъчлива кора. По-често тя е вертикално набраздена и неравна вследствие на активната атмосферна ерозия. Рядко на върха на пирамидите се наблюдават скални късове, които подобно на генезиса на Мелнишките пирамиди, са отговорни за образуването на ерозионните форми.

В геоконсервационен аспект състоянието на обекта през последните 40-50 години непрекъснато деградира и неговата привлекателност постепенно намалява. Фотографиите правени в началото на 70-те години (2) и тези през последните години показват намаляване на техния брой и размери. За това допринася изкуственото завиряване на долната част на Големия дол, което води до обрастване на склоновете му с растителност. Основната причина за това е повдигането на ерозионния базис и възпрепятстването на ерозионните процеси, които стоят в основата на образуването на ерозионните форми

Информация


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
Софиийска, Югозападен, Югозападен природни обекти

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved