National polytechnical museum – Sofia

National polytechnical museum – Sofia

Map

 

It is located at 66, “Opalchenska” Street, Sofia. The idea of creating a museum of technique in Bulgaria has a long history. We will save this information and say that the Polytechnic Museum became part of the Bulgarian museum system on 13 May 1957.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-01-Национален-политехнически-музей

It keeps over 22 000 exhibits distributed by collections: time measuring, transport, photography and cinema, optics, sound and sound reproduction, radio and television, computing equipment, musical instruments, geodetic appliances, measuring equipment, household appliances, sewing machines, physical appliances, communications equipment and more.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-04-Национален-политехнически-музей

The museum holds valuable testimonies related to the life and scientific work of prominent figures of Bulgarian science and technology, interesting single items, etc. The scientific archive includes more than 2000 archive units.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-Национален-политехнически-музей

The museum also has a video archive, a cinema archive, a photo archive, a reference apparatus for the history of science and technology, personal archives, a specialized library – a reading room with over 12 000 books and periodicals, a collection of artworks with technical themes, cartographic works.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-03-Национален-политехнически-музей

In the permanent exhibition on an area of 1 000 square meters there are only about 1,000 objects from the rich fund. Collections and single exhibits are presented in other museums and museum collections.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-02-Национален-политехнически-музей

The audience of the museum consists mainly of young people – students, technicians and technology specialists, Bulgarian and foreign tourists, collectors and amateurs. The number of visitors is about 30,000 per year. It is part of the 100 national tourist sites of Bulgaria.

Photo: Dian Nikolov

Информация


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
100 NTS, Sofia, Southwest, Southwest 100 NTS

Споделяне

Национален политехнически музей – София

Национален политехнически музей – София

Карта

 

Намира се на улица “Опълченска”№66 в столицата. Идеята за създаване на музей на техниката в България има дългогодишна история. Ще спестим тази информация и ще кажем, че политехническият музей става част от системата на българските музеи на 13 май 1957 г.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-01-Национален-политехнически-музей

Той съхранява над 22 000 експонати, разпределени по колекции: времеизмерване, транспорт, фото и кинотехника, оптика, звукозапис и звуковъзпроизвеждане, радио и телевизия, изчислителна техника, музикални механизми, геодезически уреди, измервателна техника, битова техника, шевни машини, пишещи машини, физични уреди, съобщителна техника и др.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-04-Национален-политехнически-музей

В музея се пазят ценни свидетелства, свързани с живота и научното творчество на видни дейци на българската наука и техника, интересни единични изделия и др. Научният архив включва над 2000 архивни единици.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-Национален-политехнически-музей

Музеят разполага и с видеоархив, киноархив, фотоархив, справочен апарат по история на науката и техниката, личностни архиви, специализирана библиотека – читалня с над 12 000 книги и периодични издания, сбирка от художествени творби с техническа тематика, картографски произведения.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-03-Национален-политехнически-музей

В постоянната експозиция на площ от 1 000 кв. м са показани едва около 1 000 предмета от богатия фонд. Колекции и единични експонати са представени и в други музеи и музейни сбирки.

national-polytechnical-museum-city-of-sofia-02-Национален-политехнически-музей

Публиката на музея се състои предимно от млади хора – ученици и студенти, от специалисти в областта на техниката и технологиите, от български и чуждестранни туристи, колекционери и любители. Броят на посетителите е около 30 000 годишно. Част е от 100 -те национални туристически обекта на България.

Фото: Диан Николов

Информация


Warning: Use of undefined constant php - assumed 'php' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/bestbv55/public_html/wp-content/themes/invicta/template-parts/portfolio-entry-detailed.php on line 165
100 НТО, София, Югозападен, Югозападен 100 НТО

Споделяне

 
© 2023 BestPlacesInBulgaria - All Rights Reserved